منطقه فردیس کرج

رستورانها و کافه های منطقه فردیس

تهیه غذای گندمک

تهیه غذای گندمک

ایرانی

0

فردیس، بین فلکه اول و سه راه حافطیه

16-12 و 23-19

فردیس فلکه اول تا فلکه پنجم، سه راه حافظیه، کانال شرقی، کانال غربی تا شهرک گلها ، حافظیه، خیابان طالقانی

رستوران ایرانی و فرنگی مجلسی

رستوران ایرانی و فرنگی مجلسی

ایرانی و فرنگی

5

فردیس، بین فلکه 3 و 4

16-12 و 23-19

فردیس فلکه اول تا فلکه پنجم، سه راه حافظیه، کانال شرقی، کانال غربی

رستوران بهشت

رستوران بهشت

ایرانی

0

فردیس، بین فلکه 3 و 4

16-12 و 23-19

فردیس فلکه اول تا فلکه پنجم، سه راه حافظیه، کانال شرقی، کانال غربی